Български
  English
  Русский
ТЪРСЕНЕ В САЙТА      

Специалности: Строителни конструкции и архитектура

Проектиране на:

 • Основни, помощни и с общо предназначение производствени сгради за нуждите на енергетиката.

 • Обслужващи сгради, уредби, стопанства и комуникации.

 • Обществени, административни и жилищни сгради.

 • Стомано-решетъчни конструкции за стълбове високо напрежение, открити и закрити уредби в енергетиката.

 • Реконструкции на сгради и съоръжения.

Анализи:

 • Статичен и динамичен анализ на строителни конструкции, чрез изследване на тридименсионален модел по лицензиран софтуер. Динамичният анализ включва изследване за сеизмично въздействие или друг вид възбудител на трептения.

  • Статико-динамичен анализ за ново проектиране;

  • Статико-динамичен анализ за оценка капацитета на носещите конструкции на съществуващи сгради и съоръжения.

 • Изграждане на концептуален модел за укрепване на конструкциите на съществуващи сгради и съоръжения.

 • Изготвяне на спектри на реагиране, за различни нива и точки от конструкциите на сградите.

Инвеститорски услуги:

 • Съгласуване на проекти с компетентните инстанции - ППО, ХЕИ, УАГ-С.О., ВиК и други, с цел тяхното узаконяване.

 • Провеждане на надзор в строителството и въвеждане в експлоатация на готовите строителни обекти.

 • Изготвяне на изходни данни за проектиране в т.ч. скици с виза за проектиране.

 • Изготвяне на количествени сметки и сметни документации.

Специализирани програмни продукти:

По-важни проекти:

 • АЕЦ”Козлодуй” – ДГС-1 и ДГС-3, Оценка за сеизмичната осигуреност на сградите и тяхното укрепване;
 • АЕЦ”Козлодуй”, блокове 1÷4 – Сеизмична квалификация на подземни комуникации – Изготвяне на ТЗ;
 • АЕЦ”Козлодуй”, ЦПРАО (Цех за преработка на радиоактивни отпадъци)– външни кабелни и технологични канали;
 • Анализ на поведението на строителната конструкция за сградата на бившия хлебозавод гр. Мездра и преустройството й в “Бизнес-Инкубатор”;
 • Преработка на работни проекти за жилищни блокове 958 и 959, ж.к.”Люлин”-София;
 • Преработка на работни проекти за жилищен блок 173, кв.75а, бул.”Ломско шосе”-София;
 • Анализ на поведението на строителната конструкция на сградата на Изследователския реактор ИРТ-2000 гр.София при сеизмично въздействие и мерки за повишаване на сигурността й.
 • АЕЦ”Козлодуй” - Оценка на сеизмичната устойчивост на носещите конструкции на сградите от Спецкорпус-3 (СК-3) и решения относно укрепването на част от конструкциите;
 • АЕЦ”Козлодуй” – ХОГ, Обосновка за уплътнено съхраняване на 210 чохъла с ОЯГ от ВВЕР-440 и ВВЕР-1000, Анализ на капацитета на строителната конструкция;
 • АЕЦ”Козлодуй” – бл.5 и 6, Ресиверна площадка – Якостна проверка за хидравлични изпитания (ХИ) във вертикално положение;
 • Подстанция “Марица-Изток” – 220/110кV, гр.Гълъбово, Площадки за силови трансформатори;
 • АЕЦ”Козлодуй”–ХОГ, Проектиране, доставка на оборудване и СМР за презареждаща машина тип МПХОГ-440/1000;
 • Реконструкция на реактор ИРТ-2000 към ИЯИЯЕ-БАН, гр.София в реактор с малка мощност;
 • АЕЦ”Козлодуй”–Многоетажен закрит паркинг за бл.1÷4 и за бл.5 и 6;
 • АЕЦ”Козлодуй”-СВO-3 (Спецводоочистка), Анализ за сеизмичната сигурност на анкерирането на Греещата камера и Сепаратора;
 • АЕЦ”Козлодуй” – КПП6 (Контролно пропускателен пункт);
 • АЕЦ”Козлодуй”-блокове от 1÷4, Анализ на авария за скъсване на тръбопровод Dy200; ·          АЕЦ”Козлодуй” – Спецкорпус-2 (СК-2), Надстройка и Пристройка – Връзка на смукателния вентцентър с комина на СК-2;
 • АЕЦ”Козлодуй” – Работен проект за ремонтни дейности по крановата естакада на Пристанище.
 •