Български
  English
  Русский
ТЪРСЕНЕ В САЙТА      

Специалности: Изотопни изследвания

Извършва следните специализирани радиоизотопни геофизични и други изследвания в областта на енергетиката, хидрогеологията и строителството:

 • Дълбочинни измервания на влага и плътност на почви, насипни съоръжения и бетонови пилоти;
 • Определяне скорост на филтрация на води с различен произход и замърсеност.

 • Локализиране местата на течове от водохранилища, подземни тръбопроводи, канали, хвостохранилища, резервоари и др.;

 • Изследване температурния режим на водохранилища, охладителни съоръжения и извършване на термометрични изследвания с различно предназначение;

 • Измерване съпротивлението на почви, шлам, води и др.;

 • Измерване замътненост на води в сондажи;

 • Извършване на геофизични изследвания;

 • Готовност за извършване на нестандартни изследвания.

Специализирани програми за изчисление на резултатите от измерванията на:

 • Влага и плътност;
 • Скорост на филтрация;

 • Температурни измервания;

 • Измерване на замътненост.

По-важни проекти:

 • Контрол на влага, плътност и скорост на филтрация в дигите на двойния канал на АЕЦ”Козлодуй”;

 • Измерване на замътненост и температура в пиезометричната мрежа на двойния канал на АЕЦ”Козлодуй”;

 • Геофизични проучвания в пиезометричната система на язовирна стена “Белмекен”;

 • Изпълнение на инвеститорски контрол при изпълнение на геоложко, хидрогеоложко и инженерно-геоложко проучване на площадката на ПХРАО – Нови хан.