Български
  English
  Русский
ТЪРСЕНЕ В САЙТА      

Качество: Декларация за политиката по качеството

Ръководството на АтомЕнергопроект ООД декларира и следва следната политика по качеството с цел постигане на целите по качеството и задоволяване изискванията на Клиента:

  • Цялостно и в срок изпълняване на договорите с клиентите при точно спазване изискванията на Наръчника и процедурите по качеството и работните инструкции, представляващи част от Системата за управление на качеството на фирмата;

  • Спазване на всички български закони и нормативни актове, както и международните стандарти, отнасящи се до извършваните от фирмата дейности;

  • Създаване на необходимите условия за извършване дейността на фирмата чрез осигуряване на достатъчно финансови ресурси и подходящи технически средства.

  • Създаване, поддържане и развитие на човешки ресурси, квалифицирани за изпълнение дейността на фирмата.

  • Създаване на система за оценка удовлетвореността на Клиента; отчитане забележките и рекламациите на Клиента с цел подобряване резултатите от дейността на фирмата.

  • Създаване, внедряване, поддържане и подобрение на системата за управление на качеството.

  • Запознаване и приобщаване на колектива към политиката и целите по качество на фирмата.

Ние одобряваме и напълно приемаме съдържанието на Наръчника по качеството и документите от СУК като база за управление на дейностите по качеството във фирмата. Ще изискваме всички служители на АтомЕнергопроект ООД да бъдат добре запознати със системата за управление на качеството и ще следим за нейното прилагане.

В изпълнението на нашата политика по качеството и подкрепяйки тази система за управление на качеството, ние се ангажираме с нейното непрекъснато усъвършенстване, в което ще се стремим да включваме всички наши служители. Непрекъснато ще оценяваме процеса на нашата работа и ще търсим начини за неговото подобрение, използвайки измерими показатели за качеството, определени в този Наръчник.

Ние ще преразглеждаме периодично системата за управление на качеството на фирмата и нейното внедряване, провеждайки официален преглед и потвърждавайки тази политика поне веднъж годишно, за да изразяваме нашата непрекъсната обвързаност с нея.