Български
  English
  Русский
ТЪРСЕНЕ В САЙТА      

Проекти: Проекти, в които са участвали специалисти на фирмата

Строителство на АЕЦ”Козлодуй” – бл. 1 до 4

Проучвания за уточняване характеристиките на площадката

Генерален план, подземни комуникации, инфраструктура

Строителни конструкции и технологични системи на Машинна зала

Системи за електрозахранване – нормално, резервно и аварийно –слаботокови инсталации и охранителни системи

Проекти за спомагателните стопанства

Системи за техническо водоснабдяване – нормално и аварийно

Системи за радиационен и дозиметричен контрол и мониторинг

Хранилища за радиоактивни отпадъци и замърсени земни маси

Съоръжения за транспортиране и съхраняване на отработило ядрено гориво

Анализи на безопасността на блоковете

 

Строителство на АЕЦ”Козлодуй” – бл. 5 и 6

Проучвания за уточняване характеристиките на площадката

Предварителни проучвания и Технически проект

Генерален план, подземни и надземни комуникации, инфраструктура

Системи за електрозахранване – нормално, резервно и аварийно – слаботокови инсталации и охранителни системи

Проекти за спомагателните стопанства

Системи за техническо водоснабдяване – нормално и аварийно

Системи за радиационен и дозиметричен контрол и мониторинг

Хранилища за радиоактивни отпадъци и замърсени земни маси

Анализи на безопасността на блоковете

 

Строителство на АЕЦ”Белене”

Проучвания за уточняване характеристиките на площадката

Предварителни проучвания и Технически проект

Генерален план, подземни и надземни комуникации, инфраструктура

Системи за електрозахранване – нормално, резервно и аварийно – слаботокови инсталации и охранителни системи

Проекти за спомагателните стопанства

Системи за техническо водоснабдяване – нормално и аварийно

Анализи на безопасността на блоковете

 

Проекти и разработки, свързани с безопасната експлоатация на АЕЦ “Козлодуй”

Сценарии за бъдещо развитие на АЕЦ”Козлодуй”

Проучвания за мерки за реконструкция на блокове 1 до 4 във връзка с изискванията на Съвета на надзорните органи на страните от СИВ (в периода 1986-1989 г.)

Разработване на Етапна програма за мерки за повишаване на безопасността на бл. 1 до 4 на АЕЦ”Козлодуй”

Управление, анализи и проекти за мерки от Етапната програма и 6-месечната програма на WANO бл. 1 до 4 на АЕЦ”Козлодуй” (съвместно с редица чужди фирми)

Проект на ЕБВР за бл. 1 до 4 на АЕЦ”Козлодуй”

Концепция за реконструкция на блокове 1 до 4 на АЕЦ”Козлодуй”

Проекти за реализация на мерки от Програма за реконструкция на блокове 1 до 4:

Проекти за антисеизмично укрепване на бл. 1 и 4 след земетресението от “Вранча” през 1977 г.

Анализи и проекти за ликвидация на последствията от аварията на “топлия канал” през 1987 г. и за изграждане на система за допълнително техническо водоснабдяване

Програма за модернизация на блокове 5 и 6, проучвания и проекти за реализация на мерки от Програмата

Предварителни проучвания и изследвания за подмяна на пароежекторни хладилни машини с абсорбционни за блокове 5 и 6 на АЕЦ “Козлодуй”

Проекти за отопление, вентилация и климатизация на обекти в АЕЦ”Козлодуй” – Център за управление на авариите, ЦПРАО, ДСАПП, Учебен център – пълномащабен тренажор

Статико-динамични анализи и конструиране на сгради и съоръжения в АЕЦ “Козлодуй” – административно-битов комплекс, сграда на резидент-инженера на ЦПРАО, въздуховод и естакада между ЦПРАО и СК-3, сграда на ЦПРАО, сграда на ДСАПП, сграда на ДГ за блокове 3 и 4

Проекти за сеизмично укрепване на конструкции за АБП на блокове 5 и 6, деаераторни площадки на блокове 3 и 4, машинна зала на блокове 1 и 2, СК-3

Определяне на етажни спектри на реагиране на блокове 1 – 4, ХОГ

Определяне сеизмичния капацитет на машинна зала на блокове 3 и 4, на оборудване и тръбопроводи от първи контур на блокове 1 - 4

Проучване за избор на площадка за хранилище за радиоактивни отпадъци от АЕЦ”Козлодуй”

Технически и работни проекти за Комплекс съоръжения за преработка на РАО в АЕЦ”Козлодуй”

Актуализиране на Техническа обосновка на безопасността на ХОГ в АЕЦ”Козлодуй”

 

Други разработки в областта на ядрената енергетика

Проучване за изграждане на трета АЕЦ в България

Строително-конструктивни проекти за изграждане на ХОГ в АЕЦ”Норд” в бившата ГДР

Ескизен проект за АСТ с малка мощност (съвместно с ВНИИАМ)

Анализи и проекти за системата за топлоснабдяване на гр. Козлодуй от АЕЦ”Козлодуй”

Технически и работен проект на ИРТ-5000

Проучване на възможностите за реконструкция на изследователския реактор ИРТ-2000 към БАН

Лабораторен корпус за неутронен генератор НГ-12 на БАН – предпроектно проучване

Анализ поведението на строителната конструкция на сградата на ИРТ-2000 при сеизмични въздействия и проект за укрепване

Проучване на вариантите за извозване на ОЯГ от ИРТ-2000 към БАН

Извозване на течни РАО от ИРТ-2000 към БАН

Аварийни планове на АЕЦ”Козлодуй”

Анализи и прогнози за развитието на енергетиката на България, изпълнявани в периода 1980-2000 г.

Анализ на възможностите за изграждане на блок № 7 в АЕЦ”Козлодуй” – 1991 г.

Инженерен обзор и анализ на възможностите за доизграждане на АЕЦ”Белене” – 1996 г.

Документация за искане на разрешение за АЕЦ”Белене” – 1997 г.

 

Технико-икономическо сравнение на вариантите за третиране на отработилото ядрено гориво от АЕЦ “Козлодуй”

Разработване на нова схема за транспортиране на ОЯГ от АЕЦ “Козлодуй” за преработка в Русия.

 

Разработки за конвенционални обекти

Проекти за първична комутация в ТЕЦ”Марица изток 1, 2 и 3”, ТЕЦ”Бобов дол”, ТЕЦ”Марица 3”, ТЕЦ”Варна” и ред други

Проекти за ел. инсталации на жилищни и обществени сгради – болнични заведения, хотели, търговски обекти, обекти на БНБ в гр. София и гр. Бургас

Проекти на системите за електрозахранване на сградите на Ръководство на въздушното движение

Проекти за ел. инсталации за подстанции и промишлени обекти – п/ст “Хасково-център”, п/ст “Ардино”, п/ст “Разград”, КЦМ “София”, СТИЛМЕТ – София, завод “Метал” – Варна и др.

Термопомпена инсталация и системи за отопление, вентилация и климатизация на ПАВЕЦ”Чаира” по време на строителство и експлоатация

Проекти за отопление, вентилация и климатизация за граждански и промишлени обекти – І-ва градска болница; І-ва частна клиника; административни и производствени сгради към подстанции “Хасково-център” и “Столник”; БНБ гр. София, гр. Смолян, гр. Бургас.